• ארגונים ציבוריים רבים כיום מספקים שירותים באמצעות ספקים חיצוניים, במה שמכונה מיקור חוץ או הפרטה חלקית. מגמה זו מונעת משיקולים כלכליים ובעיקר חיסכון, ומשיקולים ניהוליים של רצון להתמקד בהובלה (קביעת מדיניות, פיתוח שירותים ופיקוח) ולא באספקה. תחום השירותים  החברתיים מוביל מגמה זו, כאשר האספקה עוברת לידיים של ארגוני מגזר שלישי או עסקים. הצלחתם של מהלכי מיקור חוץ תלויה בבנייה נכונה של התנאים המקדמיים להשתתפות ספקים, וכן בתנאי ההתקשרות והעבודה המשותפת בין המזמין לספק. תנאים אלו קשורים בסוגיות כלכליות, משפטיות, אידיאולוגיות וניהוליות.

    אנו מציעים ליווי ייעוצי של מהלכי מיקור חוץ עם צוותים מנהלים או מובילים. הליווי  כולל בשלב ראשון פרישה ודיון באתגרים והדילמות הקשורים במהלכים שכאלה, תוך גיבוש עמדות בנושאים כגון יחסי השותפות, תהלכי קבלת החלטות בעבודה המשותפת, מערך הפיקוח, שימור ידע והמומחיות ועוד. השלב הבא מתמקד בתרגום של התפיסה לדרישות המכרז, ולאחר בחירת הספק, בביסוס מערכת יחסים מיטיבה בין הצדדים. כמובן שהייעוץ יכול להינתן גם ביחס לשלבים השונים בנפרד. אנו מציעים גם הרצאות וסדנאות כידע ניהולי לגבי ניהול מהלכי מיקור חוץ.
    המכון ליווה בשנים האחרונות מספר מהלכים של מיקור חוץ והפרטה חלקית בשירותים חברתיים, ובהזמנת משרד הרווחה והשירותים החברתיים, אף פרסם נייר ייחודי בנושא בשם "הפרטה משנית במחלקות לשירותים חברתיים"